Ymlaen: Interniaeth y Senedd ar gyfer graddedigion o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae Comisiwn y Senedd (y Senedd) mewn partneriaeth â Chymrodoriaeth Windsor wedi lansio rhaglen interniaeth newydd, gan gynnig pedwar cyfle i unigolion sy’n ystyried eu hunain yn Ddu, Asiaidd a/neu o Leiafrif Ethnig.

Mae’r Senedd wedi ymrwymo i ddenu talent o ystod eang o gefndiroedd ac mae’n cydnabod gwerth adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth Cymru.

Mae’r rhaglen interniaeth yn ffordd wych o ennill profiad gwaith â thâl mewn amgylchedd cyffrous ac unigryw sydd wrth wraidd democratiaeth Cymru.

Ynglŷn â’r interniaeth

​Rydym yn cynnig interniaeth hyfforddiant â thâl am 12 mis i bedwar o raddedigion o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig. Gallwch ddewis ymgeisio am leoliadau mewn gwahanol feysydd yn y sefydliad.

Er nad yw’r interniaeth yn cynnig nac yn gwarantu rôl barhaol ar ddiwedd y cyfnod o 12 mis, y nod yw y byddwch yn datblygu’r sgiliau ac yn ennill y profiad sy’n ofynnol ar gyfer rôl gyflogedig yng Nghomisiwn y Senedd neu mewn man arall.

Mae hyfforddiant yn y Senedd yn golygu y byddwch chi wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru, gan ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ar y ffordd orau i lywio a chynorthwyo gweithle prysur a chyffrous lle mae deddfau Cymru yn cael eu llunio. Mae’r Interniaeth yn gyfle gwych sydd wedi’i gynllunio i roi’r ddealltwriaeth a’r gallu i chi ddatblygu o fewn sefydliad amrywiol a chynhwysol i chi.

Eich datblygiad

 • ​Cymorth Cymrodoriaeth Windsor – bydd ein partneriaid, Cymrodoriaeth Windsor, yn rhoi cymorth bugeiliol a chyfweliad i chi o’r pwynt ymgeisio.
 • Mentora – Manteisiwch ar hyfforddiant, mentora ac arweiniad parhaus gan weithwyr profiadol y Senedd.
 • Meithrin sgiliau – Gallwch feithrin sgiliau technegol, proffesiynol ac arweinyddiaeth allweddol drwy gyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Datblygu gyrfa – Gallwch ddod ar draws gweithgareddau datblygu gyrfa i helpu i baratoi ar gyfer gyrfaoedd ar ôl graddio.

Meini Prawf Cymhwysedd

 • Wedi bod yn preswylio yn y DU neu Iwerddon am o leiaf dair blynedd (mae hwn yn ofyniad i ymgymryd â Fetio Diogelwch Cenedlaethol)
 • Ar gael i gymryd rhan yn yr interniaeth rhwng Ebrill 2022 ac Ebrill 2023
 • O gefndir Du, Asiaidd a/neu Leiafrifoedd Ethnig
 • Yr hawl i weithio yn y DU heb gyfyngiadau. Sylwch nad yw’r Senedd yn noddi fisâu gwaith
 • Rydych chi wedi graddio erbyn i’r cynllun ddechrau
 • Rydych chi’n byw yng Nghymru
 • Daw eich gradd o brifysgol gydnabyddedig

Rolau a Disgrifiadau Swydd

​Darllenwch y manylebau person yn llawn a sicrhewch fod eich cais yn trafod y sgiliau sy’n ofynnol.

Y broses o wneud cais

 • Cam 1 Llenwi ffurflen gais ar-lein erbyn. Rhaid i bob cais sydd wedi’i gwblhau gael ei gyflwyno erbyn 2 Ebrill 2023.
 • Cam 2 Gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i gymryd rhan mewn Canolfan Asesu rithwir gyda Chymrodoriaeth Windsor, a fydd yn cynnwys cyflwyniad a chyfweliad.
 • Cam 3 Cam olaf: cyfweliad rhithwir gyda thîm y Senedd.
 • Cam 4 y Senedd yn dethol yr interniaid llwyddiannus ac yn rhoi gwybod iddynt.
 • Cam 5 Cynefino a fetio diogelwch (mae pob cynnig yn ddibynnol ar gliriad diogelwch).

Mae ceisiadau bellach ar gau ar gyfer cylch 2023/2024

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, cysylltwch internships@windsor-fellowship.org or
Cwestiynau Cyffredin